Migro med i Framtidskommissionens slutrapport – Tummen upp för migration!

Idag lanserade Framtidskommissionen sin slutrapport kring viktiga samhällsutmaningar Sverige står inför på längre sikt, mot år 2020 och år 2050. Rapporten lyfter fram varför migration är viktigt både från ett rättighetsperspektiv men men också från ett ekonomiskt perspektiv för både global och svensk ekonomi. Bland annat skriver de:

”Vad denna korta genomgång visar är att migrationen kan skapa betydande fördelar både för ursprungslandet, mottagarlandet och migranterna själva, och därigenom bidra till en trefaldig vinst. Det understryker också att det finns åtminstone tre skäl till att Sverige även i framtiden bör vara ett land öppet för olika former av migration.

För det första har migration alltid förekommit, och i takt med att globaliseringen fortgår och att det blir enklare och billigare att resa är det rimligt att förvänta sig ökad internationell migration. Hur många som i framtiden kommer att söka sig till Sverige och av vilka anledningar vet vi inte säkert, men den internationella migrationen är ett faktum som inte kan tänkas bort.

För det andra finns det starka moraliska argument för varför Sverige och andra länder bör hjälpa människor som är på flykt från krig, katastrofer, förtryck och förföljelser. Varje människa har vissa rättigheter som är universella, absoluta och okränkbara, och till de mest fundamentala mänskliga rättigheterna hör rätten till frihet från förtryck och förföljelse och rätten till fysisk trygghet. Om människor inte tillerkänns dessa rättigheter i andra länder har Sverige ett moraliskt ansvar att hjälpa. Detta ansvar kommer också till uttryck i lagstiftning och internationella konventioner.

För det tredje har Sverige ett starkt egenintresse av fortsatt migration till Sverige. Migrationen bidrar inte bara till att sprida idéer och innovationer, till att öka företagandet och tillväxten, till att skapa jobb och stimulera internationell handel. Migrationen bidrar också till att öka mångfalden och göra Sverige till ett socialt och kulturellt rikare land. Därmed bidrar migrationen också till att öka kreativiteten. Ett bra exempel på detta är USA, där immigranter har grundat stora och välkända företag som bland annat Google, Intel, eBay och Yahoo, och där de står för runt en fjärdedel av alla patent. Några exempel på svenska företagare med utländsk bakgrund är cykelkungen Salvatore Grimaldi, magasinsentreprenören Amelia Adamo, hotellägaren Bicky Chakraborty och klockföretagaren Ayad Al Saffar. Med tanke på de demografiska utmaningar vi står inför i framtiden och att migranter har en lägre försörjningskvot än infödda svenskar utgör migrationen också en viktig del i arbetet med att möta de demografiska utmaningarna.Av stor betydelse för migrationens bidrag till Sveriges framtida utveckling är dock hur väl integrationen fungerar. När integrationen fungerar dåligt kan det orsaka både ekonomiska och sociala spänningar. Ju bättre integration, ekonomiskt och socialt, desto större blir vinsten både för migranterna och för Sverige som land.”

I kapitlet om migration finns också flertalet hänvinsningar till vår bok ”Migrationens Kraft”

”Den centrala frågan inom forskningen är därför inte om det finns några vinster. Den centrala frågan är hur stora dessa vinster är.” s. 141

”Inte minst viktigt är att migrationen också bidrar till att utveckla det land som migranterna kommer till. Migranterna för med sig kunskaper och erfarenheter som bidrar till att sprida idéer och innovationer och bidrar därmed också till ökat nytänkande och kreativitet. De bidrar också till den ekonomiska tillväxten genom att både yrkesarbeta och konsumera, samtidigt som de fyller viktiga roller på arbetsmarknaden, startar företag och skapar jobb, och bidrar till att stimulera den internationella handeln och fungera som brobyggare mellan länder.” s. 141

”Dessa remitteringar är viktiga inte bara för mottagarna, utan för hela ursprungslandet genom att de bidrar till att stimulera konsumtionen och öka människors möjligheter att investera, vilket bidrar till ökad välfärd och sysselsättning” s. 141

Vi är mycket glada över att ha bidragit till denna rapport och kunnat visa på de stora vinsterna med migration. Självklart finns utmaningar för den svenska integrationen men det finns också lösningar. Mer om det kan man läsa om i Migrations Kraft som beställas här.

Framtidskommissionens slutrapport finns att läsa här, stycket om Migration börjar på sida 139

framtid FB

This entry was posted in Migration. Bookmark the permalink.