Tove Henriksson LUF: Ge barn som föds i Sverige medborgarskap

Att barn straffas och blir lidande av svensk migrationspolitik idag är förkastligt. Barn som föds i Sverige, växer upp i Sverige och som talar svenska rycks upp ur sin trygga tillvaro på grund av den rådande migrationspolitiken. Detta beror på att Sverige idag utgår enbart från härstamningsprincipen vid utdelning av medborgarskap, vilket innebär att barns medborgarskap avgörs av karaktären på deras föräldrars pass. Att barn som föds i Sverige ges olika rättigheter beroende på föräldrarnas ursprung och medborgarskap är inte att föra en politik som utgår från alla människors lika rättigheter, värde och möjligheter. Därför föreslår jag till Folkpartiets landsmöte att partiet ska driva ett införande av territorialprincipen, alltså att barn som föds i Sverige ska ha rätt till svenskt medborgarskap.

Territorialprincipen innebär att ett barn per automatik ges medborgarskap i landet det föds i. I Sverige gäller endast härstamningsprincipen som utgår från att ett barn ges medborgarskap i det land föräldrarna är medborgare. Principerna står inte i motsatsförhållande till varandra, i exempelvis USA tillämpas bådadera samtidigt. Idag gör vi skillnad på olika barn som föds vägg i vägg på BB, beroende på föräldrars nationalitet och härkomst. Det går stick i stäv med idén om ett samhälle baserat på lika möjligheter för alla i början av livet, som sedan ska få forma sig så som var och en önskar. Alla har inte samma rätt från början.

Ur ett nyttoperspektiv är det ett enormt slöseri med skattepengar och humankapital att bekosta ett barns utbildning utan att sen ge samma barn en möjlighet att jobba och leva här i framtiden. Det är dock inte det mest väsentliga argumentet för att ge ett barn svenskt medborgarskap om det föds i Sverige. Det är egentligen ointressant huruvida ett barn till föräldrar med utländskt medborgarskap som föds här skulle kunna bidra till det svenska samhället, då det inte är någonting vi kräver av alla barn med svenskt ursprung heller. Det viktiga är att ett barn aldrig ska behöva uppleva hur det är att ryckas upp med rötterna ur den tillvaro och trygghet som den har växt upp i, för att utvisas till ett land där den aldrig någonsin har satt sin fot.

Idag värderas barn olika av Sveriges migrationssystem på grund av deras ursprung. I det jämlika samhälle vi eftersträvar är det helt otänkbart att skilja på barn redan innan de hunnit göra egna val i livet, tänka fritt och bygga sin egen framtid. Vad skiljer två nyfödda barn åt som gör att det ena förtjänar medborgarskap och det andra inte, när båda kommer att växa upp här? Det går inte att rättfärdiga att vi gör skillnad på människor på det sättet med annat än protektionism om vårt samhälle, att vi vill stänga vissa människor ute och bygga murar. Det är för mig inte förenligt med liberalismen, idén om öppna gränser och en globaliserad värld.

Medborgarskap är inte bara främst en juridiskt teknisk fråga utan också ett starkt ideologiskt ställningstagande. Medborgarskapsprocessen och vem som får vara en del utav den visar tydligt hur vi som nation värderar människor och vart vi drar våra gränser. De som stannar lever i Sverige. Deras barn växer upp, får vänner och går i skolan här. Deras barn är barn i vårt land. De är barn som plötsligt kan tas ifrån den omgivning och tillvaro de föddes i för att därefter utvisas. Då tar vi ett ställningstagande och gör skillnad på vi och dem, på grund av nationaliteten i föräldrarnas pass.

Till Folkpartiets landsmöte föreslår jag att partiet ska förespråka territorialprincipens införande jämte härstamningsprincipen. Jag vill att vårt ställningstagande ska vara tydligt liberalt: oavsett vem du är ska du ha möjligheten att skapa det liv du vill ha, oberoende av din bakgrund eller vad som gör dig mer eller mindre lik alla andra. Barn är barn, oavsett färgen på deras hud och i vilket land deras föräldrar är medborgare. Vi ska inte ge nyfödda olika rättigheter och möjligheter vid födseln med anledning av deras ursprung.

Trots den i Sverige allmänt accepterade uppfattningen att barn inte ska påverkas utav de förutsättningar de får vid födseln ges de ändå olika möjligheter när de kommer till världen inom våra gränser. Om ett barn föds i Sverige och sedan växer upp här det enda rimliga att barnet ska ges svenskt medborgarskap. Därför vill jag se att territorialprincipen införs jämte härstamningsprincipen i Sverige och hoppas att Folkpartiets landsmöte kommer att hålla med mig, just för att detta innebär lika möjligheter oavsett ursprung i praktiken.

 Tove Henriksson

Ledamot i Folkpartiets Uppsalas länsförbundsstyrelse samt medlem i LUF:s migrations- och integrationspolitiska arbetsgrupp
Kandiderar till LUF:s förbundsstyrelse

Tove

This entry was posted in Migration. Bookmark the permalink.